Poziv za predlaganje programa u galeriji Novo

Galerija Novo pozi­va sve umjetnike_ce, kus­to­ske i umjet­nič­ke kolek­ti­ve, kul­tur­ne djelatnike_ce i orga­ni­za­ci­je na pred­la­ga­nje pro­gra­ma u gale­ri­ji Novo.

Poziv je traj­no otvo­ren, a odno­si se na kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me u podru­čju ino­va­tiv­nih i inter­me­dij­skih umjet­nič­kih prak­si (umjet­nost i teh­no­lo­gi­ja, bioart, umjet­nost zvu­ka itd.) koji spa­da­ju u jedan od pro­gram­skih pra­va­ca kroz koje dje­lu­je galerija:

  1. Izlagački pro­gra­mi (skup­ne ili samos­tal­ne izlož­be, pre­zen­ta­ci­je umjet­nič­kih pro­je­ka­ta, pro­jek­ci­je fil­mo­va, per­for­man­si, ins­ta­la­ci­je, audi­ovi­zu­al­ne izved­be itd.)
  2. Produkcijski pro­gra­mi (umjet­nič­ke rezi­den­ci­je, pos­t­pro­duk­ci­je umjet­nič­kih rado­va, kre­ativ­ne radi­oni­ce itd.)
  3. Diskurzivni pro­gra­mi (tri­bi­ne, raz­go­vo­ri s umjet­ni­ci­ma, pre­da­va­nja, edu­ka­ci­je, vod­stva po izlož­ba­ma u gale­ri­ji itd.).

Prijave se pod­no­se putem onli­ne obras­ca, a raz­ma­tra ih i odo­bra­va Programski savjet gale­ri­je koji se sas­ta­je kvar­tal­no. Odabrani kandidati_kinje bit će oba­vi­je­šte­ni o rezul­ta­ti­ma putem e‑pošte unu­tar 3 mje­se­ca od zaprim­lje­ne prijave.