Coming Out Museum Encounters

18 06 – 04 07 2024

Coming out je sta­lan, bes­kraj­ni pro­ces otkri­va­nja vlas­ti­tog nehe­te­ro­sek­su­al­nog i neci­srod­nog iden­ti­te­ta. Počinje prvim tre­nu­ci­ma svi­jes­ti o vlas­ti­tom iden­ti­te­tu raz­li­či­tom od onog domi­nant­nog i nas­tav­lja se broj­nim kora­ci­ma pri­hva­ća­nja. Na tom putu mno­go je važ­nih tre­nu­ta­ka, pre­kret­ni­ca u razu­mi­je­va­nju vlas­ti­tog iden­ti­te­ta, nje­go­vu pri­hva­ća­nju, tre­nu­ta­ka pri­hva­ća­nja od oko­li­ne i konač­no živ­lje­nja nehe­te­ro­sek­su­al­nih i neci­srod­nih iden­ti­te­ta otvo­re­no i u potpunosti.

Coming Out Museum (COME) pri­kup­lja i pred­stav­lja pri­če o tim pre­kret­ni­ca­ma te pred­me­te i umjet­nič­ka dje­la koji sim­bo­li­zi­ra­ju te coming out pri­če i ima­ju ulo­gu oki­da­ča sje­ća­nja. Kroz njih nas­to­ji­mo uka­za­ti na pro­ces osvje­šta­va­nja i pri­hva­ća­nja osob­nog iden­ti­te­ta, koji se raz­li­ku­je od onog koji obič­no gra­di­mo pre­ma domi­nant­nom kul­tur­nom i druš­tve­nom obras­cu. Cilj pro­jek­ta je nagla­si­ti povez­ni­cu s iskus­tvi­ma veza­nim uz širu LGBTIQ+ zajed­ni­cu isti­ca­njem osob­nih pri­ča, od poje­di­nač­ne do uni­ver­zal­ne. Svaka podi­je­lje­na pri­ča ujed­no je i poziv za doda­va­nje novih.