Cinemaniac > Misliti film

Ono što ostav­lja­mo za sobom — Iz arhi­va Jean-Luca Godarda

12 – 21 7 2024

Cinemaniac > mis­li­ti film na Pulskom film­skom fes­ti­va­lu novo je mjes­to izla­ga­nja nado­pu­nje­ne i pro­ši­re­ne izlož­be­ne tri­lo­gi­je više­me­dij­skog umjet­ni­ka Stéphana Crasneansckog nakon razot­kri­va­nja Godardovih kuti­ja, izlož­bom koja je zapo­če­la u Muzeju moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci.

 

Izložba okup­lja seri­ju foto­gra­fi­ja koje uok­vi­ru­ju foto­gra­fi­je knji­ga, kola­ža, film­skih i video arhi­va­li­ja iz osob­nog Godardova arhi­va uz pred­stav­lja­nje foto-knji­ge Ono što ostav­lja­mo za sobom, te isto­ime­ne zvuč­ne ins­ta­la­ci­je i film­skog rada. Stéphan Crasneanscki pri­sva­ja i umjet­nič­ki reak­ti­vi­ra Godardov osob­ni muzej film­skog sto­lje­ća kao stu­di­ju slu­ča­ja radi­kal­nog film­skog samo­ar­hi­vi­ra­nja ponav­lja­ju­ći broj­ne sko­ko­vi­te rezo­ve i preuokviravanja.

 

Naslov knji­ge i zvuč­ne kom­po­zi­ci­je Ono što ostav­lja­mo za sobom — Iz arhi­va Jean-Luca Godarda sli­je­di tra­go­ve rizo­mat­skih među­pros­to­ra umjet­nič­ko-kus­to­skog istra­ži­va­nja Stéphana Crasneansckog i nje­go­va eks­pe­ri­men­tal­nog Soundwalk Collective nakon što ga je 2014. Godardov sni­ma­telj zvu­ka François Musy uveo u nepre­gled­no čuva­li­šte Godardova film­skog sto­lje­ća, smje­šte­no u fran­cu­skom Cantalu. Beskrajne seri­je kar­ton­skih kuti­ja kla­si­fi­ci­rao je i zapa­ki­rao sam Godard, bez nazi­va i bez bro­je­va. Kutije je ras­tvo­rio Crasneanscki za foto­graf­ski reme­di­ja­li­zi­ra­no kino-oko godar­dov­ske peda­go­gi­je koja teore­ti­zi­ra i tero­ri­zi­ra vrto­gla­vi­com raz­mje­šta­ja, među­ok­vi­ri­ma i nad-pos­tav­lja­nji­ma, tran­s­pa­ren­ci­ja­ma i sje­no­vi­tim zrca­lje­nji­ma tek­s­ta, slo­je­vi­tim pre­ta­pa­nji­ma i višes­tru­kim eks­po­zi­ci­ja­ma, izre­zi­va­njem i para­njem nađe­nih slika.

 

Stéphan Crasneanscki je fran­cu­ski mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nik, koji dje­lu­je u polju glaz­be i fil­ma do knji­ga, ana­log­nih i digi­tal­nih nosa­ča zvu­ka. Među surad­ni­ci­ma bili su: Patti Smith, Abel Ferrara, Jean-Luc Godard, Jean-Luc Nancy, Charlotte Gainsbourg, Nan Goldin, Willem Dafoe, Wim Wenders, Jean Nouvel, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. Izlagao je u među­na­rod­ni ins­ti­tu­ci­ja­ma poput Opéra de Lyon, KW Institute of Contemporary Art, Barbican Centre, Berghain, Centre Georges Pompidou, MUDAM, MuCEM, Museo Madre, New Museum, Palazzo Reale Milan, documenta14 u Ateni i Kasselu, Manifesta 12 Palermo i dr.

 

 

 

 

 

k: Branka Benčić & Tanja Vrvilo

a: Stéphan Crasneanscki

Cinemaniac > mis­li­ti film više­go­diš­nji je mul­ti­me­di­jal­ni pro­jekt koji istra­žu­je pozi­ci­je pokret­nih sli­ka u suvre­me­nom umjet­nič­kom kon­tek­s­tu. Realizira se od 2002. godi­ne kao poprat­ni pro­gram Pula Film Festivala. Ovogodišnje izda­nje reali­zi­ra­no je u surad­nji Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti Rijeka i  Filmskih muta­ci­ja: Festivala nevid­lji­vog fil­ma – EVIDENCIJE (Film-pro­tu­film). Partneri: Pula Film Festival, Soundwalk Collective, Studio Naegeli Organizacija: Apoteka — Prostor za suvre­me­nu umjet­nost; orga­ni­za­cij­ska podr­ška: Udruga Metamedij