Novosti

Poziv za predlaganje programa u galeriji Novo

Galerija Novo pozi­va sve umjetnike_ce, kus­to­ske i umjet­nič­ke kolek­ti­ve, kul­tur­ne djelatnike_ce i orga­ni­za­ci­je na pred­la­ga­nje pro­gra­ma u gale­ri­ji Novo.